Xem Hồ Sơ Bệnh Án

1. TRUY CẬP VÀ ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
1.1. Truy cập
- Truy cập ứng dụng website qua domain hoặc lick vào link: Saigon Healthcare Hospital.
- Sử dụng được trên tất cả các trình duyệt: Chorme, Cococ, Firefox… nếu bạn chưa có trình duyệt hãy click vào link để tải google.com/chrome

1.2. Đăng nhập để xem hồ sơ bệnh
B1: Nhập số điện thoại (Hồ sơ bệnh án)
B2: Lấy Mã OTP
B3: Nhập mã OTP Xác thực

(Hình ảnh đăng nhập)