https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001672_thsbs-nguyen-hoai-nam-so-cchn-0028756hcm-cchn_415.png

Bác sĩ: Ths.BS. NGUYỄN HOÀI NAM. Số CCHN: 0028756/HCM-CCHN

Chuyên môn: Tai Mũi Họng

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm Bs chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Medical Diag Center. Từng làm việc tại BV Nhân Dân Gia Định

Thời gian làm việc: T2: 7:30 -> 21:00; T3: 7:30 -> 21:00; T4: 7:30 -> 21:00; T5: 7:30 -> 21:00; T6: 7:30 -> 21:00; T7: 7:30 -> 21:00

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001785_bscki-luu-long-phung-so-cchn-0019871hcm-cchn-nguoi-phu-trach-chuyen-khoa-ngoai_415.jpeg

Bác sĩ: BS.CKI: Lưu Long Phụng. Số CCHN: 0019871/HCM-CCHN. Người phụ trách chuyên khoa Ngoại

Chuyên môn:

Kinh nghiệm: hơn 10 năm kinh nghiệm

Thời gian làm việc: T2: 7:30 -> 21:00; T3: 7:30 -> 21:00; T4: 7:30 -> 21:00; T5: 7:30 -> 21:00; T6: 7:30 -> 21:00; T7: 7:30 -> 21:00

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001761_bs-cki-thai-sanh-minh-quan-so-cchn-045017hcm-cchn_415.jpeg

Bác sĩ: BS. CKI. Thái Sanh Minh Quân. Số CCHN: 045017/HCM-CCHN

Chuyên môn: Khoa Mắt

Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Bệnh Viện Tâm Trí Sài Gòn

Thời gian làm việc: T2: 7:30 -> 21:00; T3: 7:30 -> 21:00; T4: 7:30 -> 21:00; T5: 7:30 -> 21:00; T6: 7:30 -> 21:00; T7: 7:30 -> 21:00

VIDEO

+